Deklaracja dostępności

Kordynator dostępności

Agnieszka Burdzy

kultura@miekinia.pl
 Tel.71 735 92 02

Deklaracja dostępności

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ośrodka www.kultura.miekinia.pl/
Data publikacji strony internetowej: 15.01.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychz powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
  • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
  • może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
  • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.
  • martwe linki

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Grzegorczyn, promocja@kultura.miekinia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji , itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem . Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, informuje kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wyżej wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich-adres strony https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini znajduje się pod adresem ul. Kościuszki 43, 55-330 Miękinia. Do budynku są dwawejścia: jedenz nich od strony głównej ulicy. W budynku nie posiadamy windy, brak jest również pochylni, platform, informacji głosowych. Nie posiadamy miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.
Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.