RODO

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:            

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 44
55-330 Miękinia
NIP: 913-15-14-106
REGON: 932707614
Tel. 71 735 92 01
Fax: 71 735 92 00
E-mail: kultura@miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: biuro@rodostar.pl

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa

- w celu wypełniania ciążących na SOK w Miękini obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

 

Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na SOK Miękinia wykonujemy na podstawie prawa, a w szczególnych takich aktów jak:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póz. zm.)

- Statut Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini z dnia 27 lipca 2012r.

oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.     

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.