Regulaminy


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘKINI I JEJ FILII.
 
 
I. Postanowienia ogólne
 

1. Zbiory biblioteki są zbiorami ogólnie dostępnymi dla mieszkańców gminy Miękinia.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający powinien:

    a. okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania;

    b. wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę  

    danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem

    wypożyczo­nych książek; dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym   

    podmiotom,

   c. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

   d. za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie   

   prawni; którzy ponoszą wszelkie konsekwencje prawne z tytułu korzystania z wypożyczalni przez

   dzieci i młodzież. 

4. Każdy Czytelnik jest zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach dotyczących jego  

    danych osobowych.

5. Warunkiem korzystania z wypożyczalni w siedzibie biblioteki w Miękini jest posiadanie ważnej

    karty bibliotecznej. Karta biblioteczna jest wydawana przy zapisie do biblioteki. Wydanie   

    pierwsza karty jest bezpłatne.

6. W przypadku zgubienia karty czytelnik powinien zgłosić to w bibliotece, za wydanie drugiej

    karty pobierana jest opłata w wysokości 5 złotych.

7. Czytelnik posiada kartę biblioteczną, która jest jego dokumentem identyfikacyjnym.
8. Karty może używać tylko osoba na niej podpisana. 

 
  1. Wypożyczanie
 

1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2. W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych książek może być większa.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią

    zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. W przypadku, jeżeli książka stanowi szczególnie poszukiwaną pozycję (np. książki objęte wyka­-  

   zami lektur szkolnych), bibliotekarz może skrócić ustalony w pkt 1 termin zwrotu książek do14 

   dni od daty wypożyczenia.

5. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych 

   czytelników.

6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, 

    korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
7. W razie braku książki w zbiorach, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych 

     bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja.
8. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, natomiast z księgozbioru podręcznego Czytelnik  

     może korzystać tylko na miejscu – książki podaje bibliotekarz.

9.   Wybrane książki Czytelnik rejestruje u bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone woluminy. 

 
  1. Poszanowanie i zabezpieczenie książek 
 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien zwrócić uwagę

   na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

    Wysokość odszko­dowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej

     książki i stopnia jej uszkodzenia.

3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć inną książkę w zamian za zgubioną lub

    zniszczoną, a nie zwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia,

    wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.

 
  1. Przetrzymanie książek
 

1. Przy przetrzymaniu przez czytelnika książek nie zostanie naliczana kara pieniężna tylko

    zablokuje się konto czytelnika. Aktywuje się ponownie, gdy czytelnik zwróci książki do

    biblioteki.

2. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu Biblioteka

    dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 
  1. Postanowienia końcowe
 

1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora

     Samorządo­wego Ośrodka Kultury w Miękini.
2 .W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

3. Nie udostępnia się książek osobom nietrzeźwym
4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w

    szcze­gólnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję    

    w tej sprawie podejmuje Dyrektor SOK.

5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10. 2014 r.