Dostawa oleju opałowego - świetlica w Głosce

27.11.2019

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie "Dostawa oleju opałowego dla SOK w Miękini - świetlica wiejska w Głosce". 

 Miękinia, 27.11.2019 r.

 
 
 
Znak sprawy: SOK.261.4.2019
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

( podstawa prawna: art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

 

         W imieniu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro, prowadzonego zgodnie z obowiązującą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini procedurą stanowiącą załącznik do Zarządzenia Dyrektora SOK nr 10/A/2017 z dnia 01.02.2017 r.

p.n. :

„Dostawa oleju opałowego dla SOK w Miękini
świetlica wiejska w Głosce”.
 
 
 
 
W imieniu Zamawiającego:
(-)
Dyrektora SOK - Małgorzaty Sidorskiej-Sujeckiej
 

Formularz ofertowy – pobierz