Nabór na stanowisko Bibliotekarza

02.01.2019

  

  Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini ogłasza nabór na stanowisko BIBLIOTEKARZA

 1.     Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Mrozowie.
 
 2.     Wymiar czasu pracy: pełen etat; zatrudnienie od 1 maja 2019 r.
 
Wymagania niezbędne:
•  obywatelstwo polskie,
•  wykształcenie minimum średnie,
•  niekaralność,
•  ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej,
•  znajomość rynku wydawniczego,
•  dobra znajomość obsługi komputera w tym programów bibliotecznych (preferowany Aleph).
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•  praca w programie Aleph,
•  udostępnianie zbiorów biblioteki,
•  prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
•  organizowanie form pracy z czytelnikiem, mających na celu propagowanie czytelnictwa ( wystawy, konkursy , spotkania z autorami, akcje plenerowe, pogadanki),
•  współpraca z innymi bibliotekami, szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Miękinia,
•  wyszukiwanie sposobów na pozyskiwanie środków pozabudżetowych ( krajowych , unijnych ) na projekty czytelnicze,
•  dobór , selekcja i skontrum zbiorów,
•  dbałość o stan powierzonego mienia biblioteki.
   
Wymagane dokumenty:
•  list motywacyjny,
• życiorys (CV) z podaniem danych umożliwiających kontakt , tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, opatrzony klauzulą zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym”,
•  kwestionariusz osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•  kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
•  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•  oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
•  oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
•   podpisaną klauzulę informacyjną,
•   Plan oferty działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteki skierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Miękinia.
 Termin i miejsce składania dokumentów:
•   Wymagane dokumenty należy składać w  Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini ul. Kościuszki 43, 55-330 Miękinia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2019r. w zamkniętej kopercie  z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza".
Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.
 
 Uwagi końcowe:
•  Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
•  Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna